Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

 

Η νέα σειρά ξεκινάει στις 5 Οκτωβρίου 2015

 Κάντε Αίτηση

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: τ. Καθηγητής Λογιστικής Γεώργιος Βενιέρης
 
Συνεργάτης: Καρατζήμας Σωτήρης  

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις έννοιες και αρχές που διέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλύει τις σημαντικότερες κατηγορίες Προτύπων με απλό τρόπο, ιδιαίτερα χρήσιμο για την κατανόηση της σύγχρονης διεθνούς λογιστικής και για την επίλυση λογιστικών ζητημάτων. 

Κάθε ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση συνοδευόμενη με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μεταξύ άλλων το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τα ακόλουθα:

 • Έννοιες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 • Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ
 • Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση τα ΔΠΧΑ.
 • Μεταγενέστερη αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση τα ΔΠΧΑ
 • Έλεγχος απομείωσης αξίας με βάση τα ΔΠΧΑ
 • Αναγνώριση εσόδων με βάση τα ΔΠΧΑ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτοι και φοιτητές ΙΕΚ, TΕΙ, AΕΙ οι οποίοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις λογιστικές τους γνώσεις με τις έννοιες και τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και να κατανοήσουν την εφαρμογή τους σε διάφορα λογιστικά ζητήματα
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση η οποία απαιτεί την κατανόηση της σύγχρονης διεθνούς λογιστικής για την επίλυση ανάλογων λογιστικών ζητημάτων όπως είναι η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η αναγνώριση και η μεταγενέστερη αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση τα ΔΠΧΑ.

 Κάντε Αίτηση

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων