Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

 

Η νέα σειρά ξεκινάει στις 20 Απριλίου 2015

 Κάντε Αίτηση

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: τ. Καθηγητής Λογιστικής Γεώργιος Βενιέρης 
 
Συνεργάτης: Βλησμάς Ορέστης

Περιγραφή

Η παρούσα εκπαιδευτική ενότητα αποτελεί μία εισαγωγική ενότητα στο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Απευθύνεται σε όσους/ες δεν έχουν επαρκή γνώση της λογιστικής και επιθυμούν να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή είτε για να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό επίπεδο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν αργότερα σε εξειδικευμένα θέματα λογιστικής. Απευθύνεται επίσης και σε όσους θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις λογιστικής απαραίτητες για την καθημερινότητά τους. Ειδικότερα, καλύπτονται βασικές έννοιες όπως είναι η λογιστική ισότητα, το ενεργητικό, το παθητικό, τα έσοδα, τα έξοδα τα είδη των λογιστικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων) και ο τρόπος τήρησης της λογιστικής πληροφορίας (ημερολόγιο, καθολικά, ισοζύγιο). Παράλληλα, επιχειρείται να παρουσιαστούν βασικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται και επιμετρούνται το πάγιο ενεργητικό, τα αποθέματα, οι απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το έσοδο, το έξοδο κ.λπ. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος από το άνοιγμα των λογιστικών βιβλίων μέχρι τις εγγραφές προσαρμογής, τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων. Η παρουσίαση των λογιστικών θεμάτων βασίζεται πρωτίστως στη λογιστική θεωρία αλλά υπάρχει σαφής προσανατολισμός στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας, ο σπουδαστής/ρια θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί και καταρτίζει λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κ.λπ.).
 • Κατανοεί και εφαρμόζει βασικούς κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων.
 • Γνωρίζει τον τρόπο παρακολούθησης και επιμέτρησης του παγίου ενεργητικού, των αποθεμάτων και των απαιτήσεων.
 • Γνωρίζει τον τρόπο παρακολούθησης και επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
 • Γνωρίζει τον τρόπο προσδιορισμού του λογιστικού αποτελέσματος.
 • Είναι εξοικειωμένος με τις λογιστικές διαδικασίες. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτοι και φοιτητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γενικές γνώσεις λογιστικής. 
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο της λογιστικής. 
 • Επαγγελματίες με άλλο αντικείμενο εξειδίκευσης οι οποίοι χρειάζονται γενικές γνώσεις λογιστικής στην εργασία τους.

 Κάντε Αίτηση

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων