Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

 

Η νέα σειρά ξεκινάει στις 5 Οκτωβρίου 2015

 Κάντε Αίτηση

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: τ. Καθηγητής Λογιστικής Γεώργιος Βενιέρης
 
Συνεργάτης: Αλωνιάτης Απόστολος

Περιγραφή

Στο μάθημα του «Φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων» ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με την φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ισχύει σήμερα με τον νόμο 4172/2013. Εξοικειώνεται με τις φορολογικές απαιτήσεις του νόμου. Το μάθημα βοηθάει στην κατανόηση στην κατανόηση της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών δηλώσεων. Ο εκπαιδευόμενος  μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα φορολογικά αποτελέσματα των επιτηδευματιών και των εταιριών Ακόμη εξοικειώνεται με τον χειρισμό των δαπανών των επιχειρήσεων καθώς και των φορολογικών αποτελεσμάτων τους. Δίνονται σχετικές οδηγίες σχετικά τον τρόπο αντιμετώπισης, από φορολογική άποψη, των εισοδημάτων και των δαπανών. 

Κάθε ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση συνοδευόμενη με παραδείγματα και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μεταξύ άλλων το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις αρχές που διέπουν τα ακόλουθα:

 • Γενικές διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Φορολογικό έτος.
 • Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Κατηγορίες (πηγές) προέλευσης του εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).
 • Ακαθάριστο και καθαρό φορολογητέο εισόδημα. Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο.
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1216/2014.
 • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. Οι νέοι κανόνες για τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.
 • Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων.
 • Επισφαλείς απαιτήσεις. Οι νέοι κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλέψεων.
 • Μεταφορά ζημιών.
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1219/2014.
 • Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Μείωση φόρου στη θέση του αφορολογήτου ορίου, αποδείξεις δαπανών για τη διατήρηση της μείωσης φόρου, οι νέες αλλαγές. Δαπάνες που παρέχουν μείωση φόρου σε όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Φορολογία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.
 • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τι ισχύει πλέον για τη σύσταση εταιρειών και την αύξηση του κεφαλαίου. Τι ισχύει για την απόκτηση ακινήτων. Πως φορολογείται η διαφορά τεκμηρίων.
 • Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές.
 • Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
 • Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια.
 • Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων. Κλίμακα και συντελεστές.
 • Υπόχρεοι και νέες ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ.
 • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων, (προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).
 • Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.).
 • Υπόχρεοι και νέες ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε.
 • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου πληρωμές. Λοιπές διευκρινίσεις σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1120/25.4.2014.
 • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Τι αλλάζει στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους ΑΤΕΙ και ΑΕΙ , οικονομικής κατεύθυνσης, που θέλουν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Νέους πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης , που θέλουν να μάθουν πρακτικά θέματα φορολογίας εισοδήματος.
 • Λογιστές – φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων.

 Κάντε Αίτηση

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων