Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

Η νέα σειρά ξεκινάει στις 20 Απριλίου 2015

 Κάντε Αίτηση

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: τ. Καθηγητής Λογιστικής Γεώργιος Βενιέρης 
 
Συνεργάτης: Καρατζήμας Σωτήρης

Περιγραφή

Στο μάθημα της «Προχωρημένης λογιστικής» ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με έννοιες της λογιστικής που τηρούν οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις. Εξοικειώνεται με τις απαιτήσεις των νέων ελληνικών λογιστικών προτύπων, οι οποίες αναλύονται σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες οδηγίες των διεθνών λογιστικών προτύπων. Το μάθημα βοηθάει στην κατανόηση της λογιστικής διάστασης των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων, και εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε έννοιες όπως αναβαλλόμενη φορολογία, εύλογη αξία, έλεγχος απομείωσης αξίας, κλπ. 

Κάθε ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση συνοδευόμενη με πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μεταξύ άλλων το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις αρχές που διέπουν τα ακόλουθα:

 • Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
 • Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
 • Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση στοιχείων των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
 • Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση στοιχείων των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
 • Λογιστική των Ιδίων Κεφαλαίων
 • Λογιστική των εσόδων και εξόδων

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές ή πτυχιούχους IEK, ΤΕΙ και ΑΕΙ , οικονομικής κατεύθυνσης, που θέλουν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την προχωρημένη λογιστική και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία αναλύονται σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες οδηγίες των διεθνών λογιστικών προτύπων. 
 • Επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις της νέας ελληνικής πραγματικότητας και να μελετήσουν τον τρόπο προσέγγισης διάφορων λογιστικών θεμάτων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 Κάντε Αίτηση

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων