Τιμολόγηση – Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

 

Η νέα σειρά ξεκινάει στις 20 Απριλίου 2015

 Κάντε Αίτηση

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: τ. Καθηγητής Λογιστικής Γεώργιος Βενιέρης
 
Συνεργάτης: Αλωνιάτης Απόστολος

Περιγραφή

Στο μάθημα «Τιμολόγηση – Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων» ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με θέματα αρχείων λογαριασμών και παραστατικών πώλησης (πρώην ΚΦΑΣ) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ν. 4308/24.11.2014. Μαθαίνει τι ισχύει από 1.1.2015 μετά την κατάργηση του ΚΦΑΣ και την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, σχετικά με τα βιβλία και τα στοιχεία. 

Με την αναλυτική παρουσίαση ο εκπαιδευόμενος  μαθαίνει τον τρόπο χειρισμού των λογιστικών  αρχείων (βιβλίων και στοιχείων). Στο μάθημα πέρα από τον τρόπο ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) αναλύεται και ο τρόπος έκδοσης και παρακολούθησης των λογιστικών αρχείων, δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τα παραστατικά πωλήσεων: χονδρικές – λιανικές – ΦΤΜ – φορολογικοί μηχανισμοί.

Κάθε ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση συνοδευόμενη με παραδείγματα και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Μεταξύ άλλων το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τις αρχές που διέπουν τα ακόλουθα:

 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
  • Πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ
  • Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων – ορισμοί
 • Λογιστικά Αρχεία σύμφωνα με τα ΕΛΠ (ΒΙΒΛΙΑ κατά ΚΦΑΣ)
  • Αρχές τήρησης βιβλίων 
  • Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
  • Απλογραφικά ή απλοποιημένα πρότυπα (βιβλίο εσόδων – εξόδων)
  • Διπλογραφικά ή πλήρη πρότυπα
  • Άλλα λογιστικά αρχεία
  • Αποθέματα (ιδιόκτητων – τρίτων)
  • Ενσώματων και άϋλων παγίων
  • Λοιπών περιουσιακών στοιχείων κλπ
  • Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
  • Δικλείδες ασφαλείας στις συναλλαγές γενικά και διακίνησης –
  • Λοιπά θέματα διασφάλισης
  • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
  • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 • Παραστατικά πωλήσεων σύμφωνα με ΕΛΠ (στοιχεία κατά ΚΦΑΣ)
  • Τιμολόγιο πώλησης
  • Έννοια τιμολογίου
  • Λοιπά έγγραφα που θεωρούνται τιμολόγιο
  • Έννοια πιστωτικού τιμολογίου
  • Αυτοτιμολόγηση
  • Συναλλαγές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου ή με υπόχρεο που δεν εκδίδει τιμολόγιο
  • Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
  • Περιεχόμενο τιμολογίου
  • Τιμολόγηση Χονδρικές πωλήσεις
  • Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Περιπτώσεις που εκδίδεται απλοποιημένο
  • Περιπτώσεις που εκδίδεται συγκεντρωτικό
  • Περιεχόμενο
  • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
  • Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Συναλλαγές για τις οποίες εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης
  • Ενδείξεις που φέρει το στοιχείο λιανικής πώλησης
  • Τρόπος έκδοσης στοιχείου λιανικής πώλησης
  • Απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό
  • Περιστασιακές πωλήσεις
  • Φορολογικοί μηχανισμοί συναφή θέματα
  • Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
  • Αυθεντικότητα του τιμολογίου
  • Χρόνος και τρόποι διασφάλισης της αυθεντικότητας τιμολογίου
  • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (έννοια – περιεχόμενο – διασφάλιση – φύλαξη – λήψη)
  • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
 • Λοιπά Θέματα
  • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
  • Μεταβατικές διατάξεις
  • Έναρξη ισχύος

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους ΑΤΕΙ και ΑΕΙ , οικονομικής κατεύθυνσης, που θέλουν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Νέους πτυχιούχους οικονομικής κατεύθυνσης , που θέλουν να μάθουν πρακτικά θέματα φορολογίας εισοδήματος.
 • Λογιστές – φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την διακίνηση και τιμολόγηση των εμπορευμάτων και προϊόντων ή των υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

 Κάντε Αίτηση

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων