Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

 

Η νέα σειρά ξεκινάει στις 5 Οκτωβρίου 2015

 Κάντε Αίτηση

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: τ. Καθηγητής Λογιστικής Γεώργιος Βενιέρης
 
Συνεργάτης: Ναούμ Βασίλειος  

Περιγραφή

Στο μάθημα της «Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων» ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν βασικό γνώμονα για την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Η παρούσα διδακτική ενότητα βοηθάει στην διερεύνηση, την ερμηνεία και την αξιολόγηση των πληροφοριών που εξάγονται από τις βασικές λογιστικές καταστάσεις καθώς και στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση τους. Επίσης ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται με τις μεθόδους κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών. 

Η θεωρητική προσέγγιση κάθε ενότητας του μαθήματος συνοδεύεται από πλήθος παραδειγμάτων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου. 

Μαθησιακοί Στόχοι

Ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να δείξει πώς οι λογιστικές πληροφορίες (σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφόρησης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η μελέτη της αποδοτικότητας και της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας δυνατότητας επιβίωσης της υπό μελέτη επιχείρησης. Η διδακτική ενότητα, μεταξύ άλλων, δίνει έμφαση στα κύρια εργαλεία της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων τα οποία είναι:

 • Οριζόντια ή διαχρονική ανάλυση
 • Κάθετη ή διαστρωματική ανάλυση
 • Ανάλυση αριθμοδεικτών
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές και πτυχιούχους ΙΕΚ, ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, οι οποίοι θέλουν να συστηματοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα αξιολόγησης και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων.
 • Εργαζομένους επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν τις θεωρητικές τους γνώσεις μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν βασικό γνώμονα για την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων ανάλυσης και αποτίμησης εταιρειών
 • Επαγγελματίες με άλλο αντικείμενο εξειδίκευσης, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τις οικονομικές καταστάσεις μίας επιχείρησης ή ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού.

 Κάντε Αίτηση

Πιστοποίηση από το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 • Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές

  Λογιστική: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
 • Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

  Προχωρημένη Λογιστική με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.

  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων

  Τιμολόγηση- Διακίνηση και Ενημέρωση Λογιστικών Αρχείων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματ/κής Αναφοράς

  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων